Skip to main content

Výkon stavebního úřadu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Město Kroměříž

Popis zaměstnavatele:

Územní samosprávný celek - obec s rozšířenou působností

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Kroměříž

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 11. 2022

Zveřejněno: 22. 11. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Radka Gabrielová

Kontaktní telefon: +420702133617

Kontaktní email: radka.gabrielova@mestokm.cz

Další kontakt:

Vykonávaná agenda:
– výkon stavebního úřadu
Platová třída: 10
Pracovní poměr: doba neurčitá
Předpokládaný nástup: dohodou

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického zaměření, nebo
– vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
– střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Další požadavky:
– znalost právních předpisů na úseku vykovávané správní činnosti, zejm.:
– zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
– zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
– dobré komunikační a organizační schopnosti, vstřícné jednání s občany
– samostatnost, vysoké pracovní nasazení
– psychická odolnost
– dobrá znalost práce na PC
– řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
– výhodou:
– praxe v oboru stavebnictví
– praxe ve veřejné správě
– zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících:
– jméno, příjmení a titul,
– datum a místo narození,
– státní příslušnost,
– místo trvalého pobytu,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
– datum a podpis.

K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících:
– strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. listopadu 2022 na adresu:

Město Kroměříž
oddělení personální
Mgr. Bc. Radka Gabrielová
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž