Skip to main content

Leadership matters!


Jak integrita, Hodnoty a Vize ovlivňují naši budoucnost.

Kurz rozvoje leadershipu pro motivované a nadané studenty.

Jste připraveni stát se skutečnými lídry ve 21. století?

Věříme, že se ve své budoucí kariéře ocitnete na klíčových vedoucích pozicích v různých oblastech, jako jsou obchod, věda, veřejný sektor, kultura, vzdělávání nebo neziskové organizace. V dnešním globalizovaném a rychle se měnícím světě budete čelit lokálním, národním i globálním výzvám. Získejte v našem kurzu kompetence nezbytné pro úspěch lídrů ve 21. století!

Kurz je náročný, klade vysoké emoční, časové, energetické, morální a intelektuální nároky na každého účastníka. Je inspirován příklady nejlepší praxe z mezinárodních konceptů a organizací. Stojí na spolupráci se špičkovými odborníky z praxe, kteří vás provedou klíčovými tématickými oblastmi:  

Strategické a systémové myšlení – Naučte se pracovat s vizí a dlouhodobým plánováním!

Řízení změn a inovací – Identifikujte potřeby a realizujte efektivně smysluplné systémové změny, naučte se řídit inovace!

Adaptabilita vycházející ze sebeřízení – Naučte se adaptovat se na rychle se měnící podmínky a přizpůsobovat se novým situacím!

Digitální a technologické kompetence – Porozumějte novým technologiím a hledejte způsoby, jak je využít k dosažení cílů!

Globální perspektiva a diverzita – Naučte se pracovat s lidmi a organizacemi z různých kultur a regionů a propojovat odlišné perspektivy.

Emoční inteligence –  Udělejte si s emocí hlavní spojence a respektujte emoce ostatních lidí!

Neváhejte se přihlásit, pokud:

 • vítáte ve svém životě výzvy

 • máte studijní úspěchy v rámci svého oboru

 • disponujete silnou vnitřní motivací investovat čas a energii do osobnostního a profesního rozvoje

 • vnímáte téma leadershipu v širším kontextu jako službu komunitám, organizacím, úřadům, lidem

 • aktivně se nad rámec studia zapojujete do projektů, činnosti studentských spolků, neziskových organizací či univerzitních orgánů

 • máte angličtinu na aktivní úrovni (B2), schopnost vést odborný rozhovor


Jak se přihlásit

Pošlete do 30. 5. 2024 e-mailem motivační dopis na adresu: talentovanypalacky@upol.cz v následující struktuře:

 1. Kdo jsem a proč uvažuji o kurzu leadershipu.
 2. Co si z kurzu chci nejvíce odnést.
 3. Jak to, co v kurzu získám, využiju v praxi.
 4. Jak se podle mě pozná dobrý lídr.

Tohle je první kolo, na něj navazuje druhé kolo rozhovorů zaměřených na motivaci a využití poznatků z kurzu v praxi.

Nepřesáhněte, prosím, 3 normostrany. Vaše dopisy budou číst zástupci Univerzity Palackého, členové její správní rady, úspěšní absolventi a spolupracovníci z jiných institucí.

Výsledek o přijetí do kurzu se dozvíte do konce června.


Cena kurzu

Hodnota našeho kurzu je 80 000 Kč.

Díky spolupráci s Americkým centrem Olomouc máte účast v kurzu zdarma.

Uzavřeme spolu Smlouvu o vzdělávání a spolupráci, ve které si nastavíme pravidla pro bezproblémový průchod kurzem:

 • minimálně 80% účasti

 • řádné i včasné plnění úkolů zadaných lektory (seminární práce, reflexe, případové studie, diagnostické nástroje)

 • řádné ukončení kurzu (realizace vlastního projektu, písemná sebereflexe zaměřená na rozvoj kompetencí).

Co můžete očekávat?

Vnímání leadershipu jako služby: V našem kurzu nečekejte manažerské techniky zaměřené na lidské zdroje. Leadership vnímáme jako téma hodnot, integrity a propojování.

Osvědčené know – how: Pojetí kurzu je inspirováno příklady nejlepší praxe ze zahraničních univerzit a organizací s globálním dosahem.

Sebepoznání jako základ: V kurzu klademe důraz na sebepoznání každého účastníka. Každý hledá svou autentickou cestu k tomu být nejlepším možným lídrem sebe a ostatních. Budete rozvíjet svůj talent, který vám pomůžeme unikátní metodou rozpoznat a pojmenovat.

Zajímavé osobnosti: V kurzu spolupracujeme se zajímavými odborníky, kteří mají úzkou vazbu na naši univerzitu. Všichni zároveň čerpají zkušenosti z bohaté praxe v rozličných oborech.

Moderní vzdělávací metody a přístupy: V kurzu klademe důraz na praktické využití všeho, co společně probereme. Těšit se můžete na simulace, rolové hry, koučink a diskuze. Určitě oceníte spolupráci se společností Talentkompas.

Networking: Navážete kontakty se studenty z různých oborů a zajímavými odborníky. Otevře vám to dveře k novým příležitostem.

Certifikát: Po úspěšném absolvování kurzu dostanete certifikát. Pomůže vám v budoucnu prokázat dosažené kompetence a iniciativu.


Harmonogram kurzu

 • Setkání: 10. – 11. 10. 2024 (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání: 21. – 22. 11. 2024(čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání: 5. – 6. 12. 2024(čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání: 9. – 10. 1. 2025(čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání: 13. – 14. 2. 2025 (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Závěrečné setkání: 28. 2. 2025

Hlavní partner

Partneři