Skip to main content

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: město Žatec

Popis zaměstnavatele:

Město Žatec vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zemědělství, lesnictví a ekologie

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Žatec, Ústecký kraj

Odměna: Platové rozpětí 10. pl. třídy v závislosti na praxi 23.390 Kč až 34.370 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Termín uzávěrky: 31. 12. 2023

Zveřejněno: 30. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Černá, DiS.

Kontaktní telefon: 415736106

Kontaktní email: cernak@mesto-zatec.cz

Další kontakt:

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD a RD)

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v pl. znění): platová třída č. 10
• platové rozpětí 10. pl. třídy v závislosti na praxi 23.390 Kč až 34.370 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
• stravenkové karty
• osobní příplatek až do výše 50 % platu + stabilizační odměna
• vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace, možnost kariérního růstu
• pravidelný růst platu, možnost mimořádných odměn
• služební mobilní telefon
• příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání
• příspěvek na vitaminové doplňky či očkování
• příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
• možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
• společenské a kulturní aktivity, stabilní a profesionální zázemí
• přátelský kolektiv

Popis činnosti pracovního místa:

• Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud zákon nestanoví jinak, a zákona o vodovodech a kanalizacích, v celém správním území obce s rozšířenou působností Žatec.
• Zajišťuje aktualizaci seznamu členů a uvedených údajů povodňových komisí.
• Vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
• Provádí úkony v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
• Samostatně provádí specializované kontroly a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
• Koordinuje protipovodňová opatření v lokálně ohroženém území.
• Koordinuje řešení ekologických havárií na daném území.
• Podílí se na vydání koordinovaných a koordinovaných závazných stanovisek.
• Podílí se na přípravě návrhů opatření proti suchu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestná bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském či bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického, právnického či environmentálního směru
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel); výhodou práce v programech VITA, GINIS a CRVE
• výhodou orientace v projektových dokumentacích
• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů; zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
• výhodou předchozí praxe v oboru životního prostředí či stavebnictví; zvláštní odborná způsobilost ve vodním hospodářství, při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, zkouška odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• řidičský průkaz skupiny B, komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost
• předpokládaný nástup: ihned/dohodou

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
• telefonické spojení, e-mailovou adresu
• č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu
• datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• strukturovaný životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ včetně dodatku k diplomu
• výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
obálka musí být označena textem VŘ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Černá, DiS.
Útvar tajemníka úřadu | Personalistka, asistentka tajemnice
Městský úřad, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
cernak@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz, +420 415 736 106