Skip to main content

Vedoucí koncepčního oddělení – odbor sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 3. 7. 2023

Zveřejněno: 2. 6. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt: Ing. Helena Zahálková

Místo výkonu práce:  Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení:  12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Vedoucí koncepčního oddělení vede tým 7 pracovníků a zabezpečuje výkon samosprávné a přenesené působnosti kraje v oblastech:

 • sítě sociálních služeb, střednědobého plánování sociálních služeb
 • metodického řízení a kontroly sociální práce a veřejného opatrovnictví na obcích Pk
 • metodického řízení a kontroly v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, národnostní a etnické problematiky
 • mezirezortní spolupráce v oblasti reformy psychiatrické péče
 • rozvoje neziskového sektoru
 • naplňování koncepce rodinné politiky kraje
 • rozvojových projektů k naplňování koncepcí Pk na úseku sociálních věcí a neziskového sektoru

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního směru (popřípadě středoškolské vzdělání sociálního směru s min. praxí v oboru 5 let)
 • praxe v sociální oblasti min. 2 roky, znalost systému sociálních služeb podmínkou
 • orientace v metodách plánování sociálních služeb, zjišťování potřeb, řízení a financování sociálních služeb a dalších výše uvedených agendách
 • orientace v legislativě a aktuálních koncepcích a trendech poskytování sociální péče
 • manažerské dovednosti a organizační schopnosti, týmová spolupráce
 • koncepční a inovativní myšlení, schopnost analýzy a interpretace dat
 • orientace v systému veřejné správy výhodou
 • flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost a ochota se vzdělávat
 • vysoké pracovní nasazení
 • standardní znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 • znalost českého jazyka podmínkou

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se dopravní problematiky
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 3. 7. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice