Skip to main content

referent/referentka živnostenského podnikání oddělení Krajského živnostenského úřadu odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25 280,- Kč do 37 170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 15. 3. 2024

Zveřejněno: 19. 7. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Žišková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa

referenta/referentky živnostenského podnikání oddělení Krajského živnostenského úřadu odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

Místo výkonu práce:         Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11

Termín nástupu:                 dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce: koordinuje, metodicky usměrňuje a komplexně vykonává cenovou kontrolu v územní působnosti Jihomoravského kraje; samostatně vykonává dozor v oblasti regulace reklamy, ukládá případná nápravná opatření; organizačně zajišťuje za Krajský živnostenský úřad (dále jen „KŽÚ“) výkon cenových kontrol a kontrol na úseku regulace reklamy; souhrnně vykonává specializované odborné činnosti na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti KŽÚ KrÚ JMK; kontroluje výkon přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností v oblasti živnostenského podnikání – organizačně tyto kontroly zajišťuje; provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele krajského úřadu na úseku živnostenského podnikání; zajišťuje agendu v oblasti ochrany spotřebitele a za oddělení KŽÚ agendu v oblasti stížností aj.

 

Kontaktní pracovník:     Mgr. Jitka Žišková, vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu

odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, tel. 541 653 602

 

Mgr. Jana Musilová, oddělení personální odboru kancelář ředitele;
tel.: 541 651 205; e-mail: musilova.jana@kr-jihomoravsky.cz

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe veřejná správa nebo právo
 • znalosti oboru: Živnostenské podnikání, agenda v oblasti cen, regulace reklamy
 • zvláštní odborná způsobilost – při správě živnostenského podnikání (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
 • vítána právní praxe v obdobných oblastech jako jsou uvedeny výše v Charakteristice

vykonávané práce

 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost argumentovat a aktivně přistupovat k řešení problému
 • výborné komunikační a organizační dovednosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

 

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • pět týdnů dovolené, sick days
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení
 • firemní mateřskou školku
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.03.2024. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace k obsazovanému místu naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!