Skip to main content

Referent/referentka veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek odboru investic

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno město

Odměna: 25.280 Kč - 37.170 Kč

Termín uzávěrky: 25. 4. 2023

Zveřejněno: 3. 2. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Váňa

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

MOŽNOST NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Charakteristika vykonávané práce:

Odbor investic zajišťuje realizaci investičních projektů Jihomoravského kraje, stojí tak např. za výstavbou Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, Areálu sportovních nadějí, či rekonstrukcí koncertního sálu Konzervatoře Brno.

V současné době buduje výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby po celém Jihomoravském kraji a připravuje výstavbu Sanatoria Pálava nebo Centrum přirozeného porodu ve Vyškově.

Konkrétní náplní činnosti referenta/referentky veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek je:

  • příprava zadávacích řízení – od konzultací s odborníky či dodavateli, přes navržení nejvhodnějšího způsobu zadávání veřejné zakázky až po přípravu zadávacích podmínek včetně textu smlouvy,
  • zajištění realizace zadávacích řízení – prohlídky míst plnění, správa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK, posuzování a hodnocení nabídek, příprava podkladů a dokumentů pro rozhodování orgánů Jihomoravského kraje, komunikace s účastníky zadávacích řízení,
  • spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje (školy, nemocnice, muzea, domovy pro seniory) při přípravě a realizaci jejich projektů, metodická pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Kontaktní pracovník:     Mgr. Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic,

email: vana.jakub@jmk.cz, telefon: 541 651 244.

Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele,

tel: 541 651 246, e-mail: kovarova.radka@kr-jihomoravsky.cz

 Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu právního směru/zaměření
 • vítána praxe či teoretická znalost oblasti zadávání veřejných zakázek, sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a problematiky závazkových vztahů
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • znalost práce s MS Office
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži

Nabízíme:

Náborový příspěvek bude vyplácen při splnění podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku na podporu stabilizace a kvality v oblasti zaměstnávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválených usnesením Rady Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2022. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je setrvání v pracovním poměru 3 roky. Bližší informace k náborovému příspěvku budou poskytnuty u výběrového řízení nebo na tel. č. 541 651 246.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. dubna 2023.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

 Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!