Skip to main content

Referent/referentka transformace sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno město

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 31. 10. 2022

Zveřejněno: 20. 10. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Holasová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: referent zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji, spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací sociálních služeb zapojených do procesu transformace, zajišťuje zpracování strategických dokumentů Jihomoravského kraje v oblasti transformace sociálních služeb, koordinuje zpracování transformačních plánů jednotlivých poskytovatelů včetně příloh. Koordinuje přípravu a realizaci změn při přechodu z ústavních do komunitních služeb, jedná se o multioborovou spolupráci s odborem majetkovým, investic, regionálního rozvoje atd.

Kontaktní pracovník: JUDr. Libuše Holasová, vedoucí oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí, telefon: 541 652 185

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• studijní obor: nejlépe zaměřený na sociální služby, sociální práci, sociální politiku
• znalosti oboru: výborná znalost zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, znalost Doporučených postupů MPSV a dalších metodických materiálů agendy transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, strategických dokumentů Jihomoravského kraje v oblasti transformace sociálních služeb atd.
• zvláštní odborná způsobilost – v sociálních službách (do 18 měsíců po nástupu do pracovního
poměru)
• praxe: vítána praxe v oblasti sociálních služeb, případně ve veřejné správě
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• další požadavky:
• schopnost aktivně řešit problémy
• schopnost samostatné i týmové práce, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, adaptabilita
• velmi dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti
• schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
• schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
• ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
• prezentační schopnosti: veřejně i on-line prostředí (MS Teams, apod.)
• dobrá uživatelská znalost MS Office
•řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič/ka

Nabízíme:

• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• stabilní pracovní prostředí, pružnou pracovní dobu, příjemný pracovní kolektiv,
• pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění,
• Edenred Benefits Card ve výši 6 000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• pracovní prostředí s moderním vybavením.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. října 2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou po ukončení výběrového řízení vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!