Skip to main content

Referent/referentka sociálních věcí – registrace oddělení registrace sociálních služeb odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno město

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 31. 10. 2022

Zveřejněno: 20. 10. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Holasová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: zajištění komplexního výkonu registrace v rámci poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádostí o registraci a kontrolu jejich plnění. Dále referent zajišťuje zpracování správního řízení ve věci žádostí o registrace poskytovatelů sociálních služeb. Vede a zpracovává registr v písemné podobě, zajišťuje zpracování registru i v elektronické podobě. Podílí se na zpracování metodických materiálů procesu registrace poskytovatelů sociálních služeb atd.

Kontaktní pracovník: JUDr. Libuše Holasová, vedoucí oddělení registrace sociálních služeb, odboru sociálních věcí, telefon: 541 652 185

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• studijní obor: nejlépe zaměřený na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku
• znalosti oboru: výborná znalost zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, zejména problematiky podmínek registrace, ale i jednotlivých druhů sociálních služeb, personálního zajištění, materiálně technických podmínek poskytování sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, znalost Doporučených postupů MPSV a dalších metodických materiálů agendy registrací atd.
• zvláštní odborná způsobilost – v sociálních službách (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• praxe: vítána praxe v oblasti sociálních služeb, případně ve veřejné správě
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, OK systém)
• další požadavky:
• schopnost aktivně řešit problémy
• schopnost samostatné i týmové práce, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, adaptabilita,
• velmi dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti,
• schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu,
• schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy,
• ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
• prezentační schopnosti: veřejně i on-line prostředí (MS Teams, apod.)
• dobrá uživatelská znalost MS Office,
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič/ka.

Nabízíme:

• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1000 Kč/měsíc,
• Edenred Benefits Card ve výši 6000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. října 2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče/uchazečky musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!