Skip to main content

Referent/referentka přezkoumávání hospodaření (kontrolor/kontrolorka) oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 23 390 - 34 370 Kč, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 4. 9. 2023

Zveřejněno: 10. 8. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Marek Kupka, tel.: 541 653 326

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová, tel.: 541 651 246

2 místa referentů/referentek přezkoumávání hospodaření (kontrolorů/kontrolorek) oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního

Charakteristika vykonávané práce: referent/ka přezkoumávání hospodaření přezkoumává hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, které o něj požádají. Sestavuje plán přezkoumávání, monitoruje jeho dodržování a provádí operativní změny. Zpracovává na základě zjištění zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, spolupracuje s kontrolní skupinou při projednání a předání zprávy, případně při vypořádání námitek.

Kontaktní pracovník: Ing. Marek Kupka, vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního, telefon: 541 653 326

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou*
 • studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
 • podmínka praxe: minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (viz. § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
 • zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • znalosti oboru: přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, mzdová agenda a odměňování členů zastupitelstev, další právní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • uživatelská znalost MS Office
 • ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, pracovitost.
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč/měsíc,
 • Edenred Benefit Card ve výši 6 000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • pracovní prostředí s moderním vybavením.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 4. září 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

*Pozn. V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.

Všem zájemcům děkujeme!