Skip to main content

Právník/právnička oddělení správního a ekonomického odboru životního prostředí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno - město

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 21. 9. 2023

Zveřejněno: 6. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pospíšilová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce:

Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy, samosprávy nebo působnosti orgánů a organizací včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Tyto činnosti zahrnují zejména konzultační činnost pro pracovníky odboru životního prostředí, vedení správních řízení při výkonu vybraných agend, přípravu podkladů pro činnost orgánů kraje, poskytování informací a metodickou pomoc pracovníkům obecních úřadů.

Kontaktní pracovník:     Mgr. Kateřina Pospíšilová, vedoucí oddělení správního a ekonomického odboru životního prostředí, telefon                                                                    541 652 697

                                                Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele, telefon 541 651 246

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • studijní obor: právo a právní věda
 • znalost příslušné legislativy: podrobná znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dobrá znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále základní orientace v právních předpisech, jimiž se řídí činnost odboru životního prostředí (dle platného Organizačního řádu jmk.cz). Tyto znalosti se od uchazečů očekávají již při výběrovém řízení.
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • vítána praxe ve státní správě a samosprávě, rovněž vítána v oblasti justice
 • samostatnost, odpovědnost, pečlivost
 • dobrá uživatelská znalost MS Office
 • dobré komunikační schopnosti a schopnost prezentace na veřejnosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • schopnost koncepčního a analytického myšlení
 • schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení
 • odolnost vůči stresu

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
 • pružnou pracovní dobu, příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/měsíc,
 • příspěvek na Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 21. září 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!