Skip to main content

Referent/Referentka odboru životního prostředí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Město Litomyšl

Popis zaměstnavatele:

Městský úřad Litomyšl je základním výkonným orgánem města Litomyšle dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do struktury městského úřadu. Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu byly zřízeny odbory a oddělení. Městský úřad Litomyšl je moderní, pružná, výkonná a efektivní organizace města.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Litomyšl

Odměna: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Termín uzávěrky: 27. 9. 2021

Zveřejněno: 20. 9. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Miroslava Kubešová

Kontaktní telefon: 775653305

Kontaktní email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Další kontakt: Olga Paclíková

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 13. 9. 2021 výběrové řízení č. 6/2021 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:

REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době přiznání osobního příplatku

Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tedy veškeré správní činnosti na úseku vodního hospodářství a speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání, příp. SŠ vzdělání s technickým zaměřením
 • spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • stabilní zaměstnání – pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email

a dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, vč. aktuální fotografie
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: do 27. 9. 2021

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl

                                                                   Odbor kanceláře vedení městského úřadu

                                                                   Bří Šťastných 1000  

                                                                  570 20 Litomyšl

                                                       obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

Bližší informace o pracovní pozici:

Ing. Olga Paclíkova, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 461 653 421, e-mail: olga.paclikova@litomysl.cz