Skip to main content

Referent/Referentka odboru výstavby a územního plánování

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Město Litomyšl

Popis zaměstnavatele:

Městský úřad Litomyšl je základním výkonným orgánem města Litomyšle dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do struktury městského úřadu. Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu byly zřízeny odbory a oddělení. Městský úřad Litomyšl je moderní, pružná, výkonná a efektivní organizace města.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Litomyšl

Odměna: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Termín uzávěrky: 25. 1. 2022

Zveřejněno: 18. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Miroslava Kubešová

Kontaktní telefon: 775653305

Kontaktní email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Další kontakt:

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 4. 1. 2022 výběrové řízení č. 3/2022 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené):  

odborný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době přiznání osobního příplatku

Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů pro město Litomyšl a obce ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl, vydávání závazných stanovisek ke stavebním záměrům

Požadujeme:

 • kvalifikační dle §24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon:
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování,  nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením,

 nebo

 • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • možnost získat cenné zkušenosti v oboru územního plánování
 • stabilní zaměstnání – pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email

a dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: 25. 1. 2022

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl,

                                                       obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

Bližší informace o pracovní pozici:

Ing. Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, tel. 461 653 347, mobil 775 653 314, e-mail: josef.filipi@litomysl.cz