Skip to main content

Psycholog/psycholožka oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 11. 11. 2022

Zveřejněno: 22. 3. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Bisomová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: samostatně provádí komplexní psychologické vyšetření žadatelů a orientační psychologické vyšetření dětí pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“), tj. osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, zajišťuje poradenské, případně terapeutické vedení rodin s dětmi svěřenými do NRP i přechodných pěstounů po předání dítěte, spolupracuje na zajištění příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, spolupracuje při metodickém vedení pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, podílí se na organizaci konzultací o výkonu pěstounské péče a náborových kampaní pro získání nových zájemců o pěstounskou péči atd. Při výkonu se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPO“).

Kontaktní pracovník: PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158.

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• studijní obor: psychologie
• znalosti oboru: psychologické vyšetření podle standardních metod a pokynů, rodinné právo
• orientace v příslušné legislativě: zákon o sociálně-právní ochraně dětí a jeho prováděcí vyhláška, občanský zákoník (rodinné právo), správní řád, zákon o krajích
• zvláštní odborná způsobilost: při sociálně-právní ochraně dětí (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru
• praxe: v oblasti SPO vítána
• další požadavky:
o výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti
o schopnost samostatné i týmové práce
o schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
o schopnost se v rámci kompetencí samostatně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, systematičnost, odolnost vůči stresu
o uživatelská znalost MS Office
o řidičské oprávnění skupiny B vítáno

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění,
• Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na kulturní akce,
• firemní mateřskou školku,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením,
• široké možnosti dalšího vzdělávání, jazykové kurzy.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11. listopadu 2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, personální oddělení, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabízené místo zaujalo, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.

Všem zájemcům děkujeme.