Skip to main content

Referent/ka v odboru ochrany ovzduší (oddělení kvality ovzduší)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Ministerstvo životního prostředí

Popis zaměstnavatele:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP vytváří státní politiku životního prostředí v ČR. Kromě zajišťování činností v oblasti životního prostředí na národní úrovni – tvorba legislativy, vydávání správních rozhodnutí aj., zabezpečuje rovněž činnosti vyplývající z členství ČR v Evropské unii – je řídicím orgánem pro fondy EU a další dotační programy směřující do ochrany životního prostředí, reprezentuje ČR v institucích EU či zajišťuje soulad legislativy ČR s evropským právem v oblasti životního prostředí. MŽP řídí 13 resortních organizací, které jsou činné ve specifických oblastech resortu životního prostředí. Od roku 2015 je MŽP služebním úřadem v souladu se zákonem o státní službě.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Praha

Odměna: 13. platová třída

Termín uzávěrky: 4. 11. 2021

Zveřejněno: 29. 10. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Zemanová

Kontaktní telefon: +420 267 122 337

Kontaktní email: zamestnani@mzp.cz

Další kontakt:

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

000570 referent/ka v odboru ochrany ovzduší (oddělení kvality ovzduší).

Místem výkonu práce je Praha.

Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou, po dobu nepřítomnosti zaměstnance, nejpozději do 31. října 2024.

Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosinec 2021.

Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].

 

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů.
 • Metodická činnost v oblasti ochrany ovzduší, zejména v rámci problematiky imisí.
 • Příprava související legislativy v oblasti ochrany ovzduší, jednání s resorty, podíl na přípravě strategických dokumentů s cílem zajistit dodržování imisních limitů.
 • Správa autorizací ke zpracování rozptylových studií a měření imisí.
 • Příprava stanovisek a vyjádření k záměrům z pohledu ochrany ovzduší.
 • Zodpovídání odborných dotazů na imisní problematiku a na aplikaci relevantních ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[2].

VÝHODOU jsou základní znalosti o legislativě v oblasti ochrany ovzduší, praxe v oboru státní správy, posuzování a hodnocení kvality ovzduší, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, spolehlivost, pečlivost, důslednost, smysl pro detail, komunikační dovednosti.

.

NABÍZÍME:

 • pružná pracovní doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení
 • šeky FKSP
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, kopií vysokoškolského diplomu nebo jiného dokladu prokazujícího dosažené vzdělání a kopií dokladu prokazujícího splnění jazykového požadavku, doručte ve lhůtě do 4. listopadu 2021 v elektronické podobě na adresu

zamestnani@mzp.cz

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

 Ministerstvo životního prostředí

Odbor personální a státní služby

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese

 

nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky 9gsaax4.

 

Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000570“.

 

Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.

S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

 

https://www.mzp.cz/cz/PM_000570_2021_rijen