Skip to main content

Referent/ka posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence odd. posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 25.280,- KČ DO 37.170,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 28. 2. 2023

Zveřejněno: 14. 9. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hájek

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce:
Koordinace státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence v působnosti kraje.
Konkrétně se jedná o souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy podle zákona o krajích, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a zákona o integrované prevenci (IPPC) a všech prováděcích předpisů s nimi souvisejících. Vedení prvoinstančních řízení v těchto oblastech, příprava podkladů a stanovisek pro samosprávu JMK, vedení veřejných projednání EIA, jednání s provozovateli zařízení v režimu integrované prevence, kontrolní činnost, úzká spolupráce s ostatními odděleními odboru životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a vodního hospodářství.
Jedná se o rozmanitou práci v oblasti ochrany životního prostředí, pro kterou je v řadě případů typické široké zapojení veřejnosti.
Kontaktní pracovník: Ing. Jiří Hájek, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí, telefon 541 652 621.

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• studijní obor: nejlépe technického směru – technologie ochrany životního prostředí, průmyslové technologie, technologie a management odpadů
• znalost příslušné legislativy: předpisy na úseku integrované prevence, posuzování vlivů na životní prostředí, znalosti v oborech ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, chemie, základní znalost správního a kontrolního řádu
• zvláštní odborná způsobilost: při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• jazykové znalosti: vítána znalost cizího jazyka (AJ, NJ)
• praxe: vítána praxe v oblasti ochrany životního prostředí, praxe ve státní správě výhodou
• řidičské oprávnění skupiny B, řízení referentského vozidla podmínkou
• další požadavky:
o vítána praxe ve státní správě a samosprávě, rovněž vítána v oblasti justice
o samostatnost, odpovědnost, pečlivost
o dobrá uživatelská znalost MS Office
o dobré komunikační schopnosti a schopnost prezentace na veřejnosti
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o schopnost koncepčního a analytického myšlení
o schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení
o odolnost vůči stresu

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/ měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/ rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 28. února 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka zaujala, bližší informace k výběrovému řízení naleznete na www.jmk.cz – volná místa.