Skip to main content

referent/ka agendy stavebního řádu – oddělení stavebního řádu – odboru územního plánování a stavebního řádu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 9. 8. 2023

Zveřejněno: 11. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Věroslava Prskavcová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
referenta/referentky agendy stavebního řádu oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, BRNO
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11
Termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka agendy stavebního řádu zajišťuje přezkoumání rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, zajišťuje vyřizování oznámení petic, podnětů a stížností, provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku stavebně správním; kontroluje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje a podřízených správních úřadů; provádí konzultační a poradenskou činnost v oboru působnosti územního správního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úseku stavebně-správním.
Kontaktní pracovník: Ing. Věroslava Prskavcová, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu telefon 541 653 421, e-mail: prskavcova.veroslava@jmk.cz
Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu; naplnění § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu čl. II přechodná ustanovení, bod 19, zákona č. 350/2012 Sb.
• studijní obor: stavební, architektonický nebo právní
• znalosti oboru: všeobecný přehled v oblasti stavebně správní (zejména znalost zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb.)
• zvláštní odborná způsobilost: při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• všeobecný přehled v oblasti stavebně správní
• rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

• další požadavky:
o vítána praxe ve státní správě a samosprávě
o schopnost samostatné i týmové práce
o dobré komunikační schopnosti
o znalost práce s MS Office
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži
o řidičské oprávnění skupiny B vítáno.
Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku (zde) s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11.04..2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.