Skip to main content

Referent pro oblast ekonomiky a vzdělávání

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 19. 4. 2023

Zveřejněno: 11. 4. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Platové zařazení: 9. – 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• administrace fakturace a objednávek, sledování a analýza čerpání rozpočtu pro oblast vzdělávání a sociálního fondu
• komplexní zajišťování vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Pardubického kraje
• agenda výběrových řízení včetně jejich organizace
• registr smluv
• příprava podkladů a tvorba zpráv do RPk/ZPk

Požadavky:
• vysokoškolské případně středoškolské vzdělání
• znalost práce na PC, min. Word a Excel
• velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
• pečlivost, odpovědnost, nekonfliktnost, schopnost týmové spolupráce
• schopnost veřejně vystupovat
• orientace ve veřejné správě

Výhodou:
• znalost zákona č. 312/2002 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 262/2006 Sb.
• praxe v ekonomické oblasti nebo ve veřejné správě výhodou
• znalost programu GINIS

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2023 případně dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 4. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
nebo datovou schránkou z28bwu9