Skip to main content

Referent oddělení silničního hospodářství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 21. 4. 2023

Zveřejněno: 11. 4. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Platové zařazení: 9. – 11. platová třída, podle dosaženého vzdělání (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• stavební řízení dle aktuálně platného stavebního zákona
• stanoviska k územně plánovací dokumentaci
• stanoviska k projektové dokumentaci staveb pozemních komunikací a ke stavbám nacházejících se u silnic I. třídy

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání (dopravní fakulta, stavební fakulta – specializace dopravní stavby nebo právnická fakulta výhodou), nebo
VOŠ obory – Dopravní stavitelství nebo SOŠ obory – stavební
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz výhodou
• praxe v oblasti veřejné správy výhodou
• velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• telefonní kontakt
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výkonu státní správy a samosprávních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 21. 4. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice