Skip to main content

referent oddělení silničního hospodářství – odbor dopravy a silničního hospodářství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 6. 2023

Zveřejněno: 31. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení:  9. – 11. platová třída, podle dosaženého vzdělání (odměňování podle zákona
č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na silnicích I. tříd dle zákona
  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (dopravní fakulta, stavební fakulta, právnická fakulta – výhodou)
  nebo VOŠ, SPŠ technického směru
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B – výhodou
 • praxe v oblasti veřejné správy – výhodou
 • velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • telefonní kontakt
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené problematiky
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 30.6.2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice