Skip to main content

referent oddělení ochrany přírody

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 11. platová třída

Termín uzávěrky: 30. 3. 2023

Zveřejněno: 27. 9. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

charakteristika vykonávané činnosti:
• výkon státní správy ochrany přírody – zákon č. 114/1992 Sb. (zejména: příprava podkladů k vyhlášení přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranného pásma, zajišťování péče o přírodní rezervace a přírodní památky a výkon další agendy v souvislosti s nimi, schvalování plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky, vydávání stanovisek o vlivu na lokality soustavy Natura 2000, zajišťování podkladů pro hodnocení evropsky významných lokalit, výkon státního dozoru v ochraně přírody a krajiny, vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci v rámci svých kompetencí, vyjadřování k záměrům z hlediska svěřených kompetencí; prokazování nepovoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním předpisem; odebírání nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu; je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností)
• výkon státní správy ochrany zemědělského půdního fondu – zákon č. 334/1992 Sb. (zejména: vydávání stanovisek – souhlasů k návrhům územně plánovacích dokumentací a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území; udělování souhlasu k návrhu na stanovení dobývacích prostorů; udělování souhlasu k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, celostátních drah a jejich součástí, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností; udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře od 1 do 10 ha; u dočasného nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace; je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností)
• poskytování informací o životním prostředí
• provádění terénních šetření k zajištění výkonu státní správy a samosprávy
• vyřizování petic a stížností
• kontrolní a metodická činnost

požadavky:
• vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru nebo zemědělského směru se zaměřením na ochranu přírody nebo pedagogického směru se zaměřením na biologii
• organizační schopnosti
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost anglického jazyka
• dobré komunikační schopnosti a vystupování
• týmová spolupráce a spolupráce s ostatními odbory
• odborná praxe minimálně 3 roky výhodou
• zkouška odborné způsobilosti výhodou

bližší informace na webu: https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista