Skip to main content

referent oddělení kultury a památkové péče

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 5. 12. 2022

Zveřejněno: 22. 11. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Náplň práce: zpracování návrhů a realizací dotačních řízení v oblasti kultury, poskytování dotací a příspěvků žadatelům v oblasti kultury, včetně kontroly plnění podmínek daných ve smlouvách a rozhodnutích a vyúčtování poskytnutých prostředků; příprava návrhů rozpočtu Pk v kapitole Kultura a památková péče, ekonomických dokladů oddělení, sledování čerpání rozpočtem stanovených finančních prostředků kapitoly; příprava platebních příkazů, objednávek a likvidace faktur oddělení.

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění
a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• připravuje návrh rozpočtu Pk v kapitole Kultura a památková péče, sleduje jeho čerpání, připravuje platební příkazy, objednávky a likvidaci faktur v rámci kapitoly
• zajišťuje komplexně agendu přidělených dotací v oblasti kultury, včetně terénních šetření a věcné kontroly plnění stanovených podmínek na místě
• připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje ve věci poskytování dotací a příspěvků Pk včetně návrhů rozpočtových změn
• stanovuje postupy, zásady a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
• aktivně sleduje kulturní dění na území Pardubického kraje a spolupracuje s kulturními subjekty
• propaguje činnosti oddělení, aktivně vyhledává vhodné informace z oblasti kultury a spravuje webové stránky oddělení v rámci portálu Pk
• zajišťuje kompletaci souhrnných materiálů oddělení pro potřeby samosprávy Pk na základě podkladů předaných ostatními pracovníky
• zajišťuje agendu v oblasti kulturně kreativních odvětví

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání;
• zodpovědnost, samostatnost, systémovost;
• proaktivní přístup při řešení zadaných cílů;
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC;
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);
• praxe v oblasti veřejné správy výhodou.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k pracovní pozici
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: leden 2023 nebo dohodou (PP na dobu neurčitou)
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice