Skip to main content

právník oddělení vnitřních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 3. 10. 2022

Zveřejněno: 31. 8. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Platové zařazení: 12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.)

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané činnosti:
• agenda odvolacího orgánu u přestupků dle zákona o některých přestupcích, zákona o střetu zájmů, zákona o zbraních a střelivu
• vyřizování stížností na postup správního orgánu nebo chování úřední osoby, rozhodování o námitkách podjatosti
• agenda odvolacího orgánu ve věcech evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik
• agenda voleb
• další úkoly vyplývající z náplně oddělení

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání – magisterské studium, obor právo
• orientace v oblasti veřejné správy
• velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
• znalost práce na PC
• bezúhonnost

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Lhůta pro podání přihlášky: do 3. 10. 2022

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Bližší informace na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista