Skip to main content

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: město Žatec

Popis zaměstnavatele:

Město Žatec vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Sociální péče

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Žatec, Ústecký kraj

Odměna: platová třída č. 11 v závislosti na praxi 25.280 Kč (do 1 roku) až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Termín uzávěrky: 31. 12. 2023

Zveřejněno: 30. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Černá, DiS.

Kontaktní telefon: 415736106

Kontaktní email: cernak@mesto-zatec.cz

Další kontakt:

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v pl. znění): platová třída č. 11
• platové rozpětí v závislosti na praxi 25.280 Kč (do 1 roku) až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
• stravenkové karty
• osobní příplatek až do výše 50 % platu + stabilizační odměna
• vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace, možnost kariérního růstu
• pravidelný růst platu, možnost mimořádných odměn
• služební mobilní telefon, služební notebook
• příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání
• příspěvek na vitaminové doplňky či očkování
• příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
• možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
• společenské a kulturní aktivity
• stabilní a profesionální zázemí
• přátelský kolektiv

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestná bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)

Požadavek na odborné kompetence, dovednosti:
• zvládání sociální práce v terénu (vyhledávání, šetření, rozhovory atp.)
• schopnost vyhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny (míra ohrožení a faktory, které ho způsobují), minimálně v teoretické rovině
• zvládání účinné komunikace včetně vyjednávacích a mediačních přístupů
• schopnost komunikovat s dětským klientem
• schopnost poskytovat poradenství rodičům v záležitostech, které se týkají dětí
• schopnost zastupovat dítě během soudního řízení
• schopnost zprostředkovat dítěti optimální náhradní rodinnou péči v případě, kdy je ohroženo na zdraví nebo vývoji
• schopnost vytvářet, rozvíjet, ukončovat a evaluovat vztahy s klienty s respektem k osobě klienta
• schopnost hájit lidská práva
• schopnost vedení spisové dokumentace

Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
• řidičský průkaz skupiny B, ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient)
• nutná znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• znalost souvisejících zákonů, zvládání stresové zátěže
• samostatnost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti, empatický přístup a sociální cítění
• znalost a využívání klíčových teoretických přístupů a metod sociální práce
• znalost a prosazování vlastní profesní role v multioborovém prostředí v nejlepším zájmu klienta
• orientace v systému státní správy a samosprávy a v síti veřejných služeb
• orientace v systému soudního opatrovnického řízení
• znalost a využívání sítě nestátních neziskových organizací (NNO) v ORP Žatec, orientace v legislativě týkající se NNO
• výhodou ZOZ v oboru a praxe v oblasti sociálně právní ochrany
• předpokládaný nástup: ihned, případně dohodou

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost
• místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu
• datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• strukturovaný životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ diplomu včetně dodatku k diplomu
• výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
obálka musí být označena textem PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Černá, DiS.
Útvar tajemníka úřadu | Personalistka, asistentka tajemnice
Městský úřad, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
cernak@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz, +420 415 736 106