Skip to main content

Pracovník oddělení komunikace a vnějších vztahů – kancelář hejtmana

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 23. 6. 2023

Zveřejněno: 2. 6. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Místo výkonu práce:  Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení:  10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.
 • zajišťování prezentace činností krajské samosprávy na sociálních sítích (Facebook, Instragram)
 • dílčí organizační, marketingové, fotografické a další audiovizuální práce
 • další úkoly vyplývající z náplně oddělení

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (výhodou je zaměření v oblasti žurnalistiky či marketingu)
 • znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint a další – vyšší uživatelská úroveň)
 • znalost práce na sociálních sítích Facebook a Instagram
 • znalost grafických programů výhodou
 • znalost anglického jazyka – komunikační úroveň
 • dobré komunikační schopnosti a vystupování směrem k veřejnosti
 • schopnost týmově spolupracovat

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu určitou)

Způsob podání přihlášky:  písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice

 

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.