Skip to main content

pracovník oddělení dopravy, úsek dopravních přestupků

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 12. platová třída

Termín uzávěrky: 7. 10. 2022

Zveřejněno: 1. 6. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt: Vedoucí odd. dopravy: lubos.mikolin@pardubickykraj.cz

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • rozmanitá přestupková agenda (přestupky v dopravě) – zejm. odvolací a přezkumné řízení, příp. obnova řízení
 • zastupovaní KrÚ u soudu
 • metodická a kontrolní činnost

Požadavky:

 • vysokoškolské právní vzdělání
 • velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování, samostatnost
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz výhodou
 • praxe v oblasti veřejné správy výhodou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • telefonní kontakt
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se   výkonu státní správy a samosprávních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 7. 10. 2022

Způsob podání přihlášky:  písemně na adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11  Pardubice

Bližší informace na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista