Skip to main content

pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 6. 2023

Zveřejněno: 31. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení:  12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • rozmanitá přestupková agenda (přestupky v dopravě) – zejm. odvolací a přezkumné řízení, příp. obnova řízení
 • zastupovaní KrÚ u soudu
 • metodická a kontrolní činnost

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice, nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 letá praxe v projednání přestupků a rozhodování o nich
 • samostatnost, velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz výhodou
 • praxe v oblasti veřejné správy výhodou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • telefonní kontakt
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se   výkonu státní správy a samosprávních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem pracovního poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou

Lhůta pro podání přihlášky: do 30.6.2023

Způsob podání přihlášky:  písemně na adresu:      Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice