Skip to main content

Pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 14. 6. 2023

Zveřejněno: 31. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 10. – 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zpracování dílčí části rozpočtu vybraných škol a školských zařízení (Š/ŠZ) za oblast přímých výdajů na vzdělávání a ostatních účelových prostředků poskytovaných MŠMT v požadované struktuře
 • úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání vybraných Š/ŠZ v návaznosti na podpůrná opatření
 • zpracování podkladů pro zasílání účelových finančních prostředků Š/ŠZ
 • zpracování dílčích přehledů a analýz

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru
 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Excel, Word, Power Point
 • orientace v oblasti financování a rozpočtování příspěvkových organizací, veřejné správy, školství – z. č. 250/2000 Sb., z. č. 218/2000 Sb., z. č. 561/2004 Sb., z. č. 129/2000 Sb., vše v platném znění
 • dobré komunikační schopnosti a vystupování
 • řidičský průkaz skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)

Lhůta pro podání přihlášky: do 14. 6. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice