Skip to main content

Odborný referent oddělení sociálně právní ochrany dětí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 11. platová třída

Termín uzávěrky: 28. 3. 2023

Zveřejněno: 20. 2. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• poskytování metodické a koordinační činnosti na úseku sociálně právní ochrany – poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
• rozhodování o vydání nebo odejmutí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
• vykonávání kontrolní činnosti při výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí a standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na území kraje
• spolupráce při vytváření sítě služeb v oblasti péče o ohrožené děti
• koordinace při umísťování dětí do zařízení pro výkon ústavní výchovy
• analýza statistických dat, zpracování statistických výkazů

Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání/vysokoškolské vzdělání v oborech se zaměřením dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• praxe v sociální oblasti min. 5 let, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany
• absolvování ZOZ dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výhodou
• orientace v legislativě a aktuálních koncepcích a trendech
• organizační dovednosti, schopnost vést samostatně jednání
• koncepční a inovativní myšlení, schopnost analýzy a interpretace dat
• orientace v systému veřejné správy výhodou
• znalost práce na PC, word, excel, power point
• schopnost dobré komunikace a vyjednávání, samostatnost, iniciativnost
• znalost světového jazyka vítána
• řidičský průkaz skupiny „B“

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 1. 4. 2023 nebo dle dohody (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 14. 3. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice