Skip to main content

Ministerský rada v odboru výkonu státní správy II – České Budějovice (oddělení 2)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Ministerstvo životního prostředí

Popis zaměstnavatele:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP vytváří státní politiku životního prostředí v ČR. Kromě zajišťování činností v oblasti životního prostředí na národní úrovni – tvorba legislativy, vydávání správních rozhodnutí aj., zabezpečuje rovněž činnosti vyplývající z členství ČR v Evropské unii – je řídicím orgánem pro fondy EU a další dotační programy směřující do ochrany životního prostředí, reprezentuje ČR v institucích EU či zajišťuje soulad legislativy ČR s evropským právem v oblasti životního prostředí. MŽP řídí 13 resortních organizací, které jsou činné ve specifických oblastech resortu životního prostředí. Od roku 2015 je MŽP služebním úřadem v souladu se zákonem o státní službě.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: České Budějovice

Odměna: 13. platová třída

Termín uzávěrky: 10. 11. 2021

Zveřejněno: 29. 10. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Zemanová

Kontaktní telefon: +420 267 122 337

Kontaktní email: zamestnani@mzp.cz

Další kontakt: Mgr. Lenka Minksová

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení služebního místa

000319 Ministerský rada v odboru výkonu státní správy II – České Budějovice (oddělení 2),

v oborech služby

Legislativa a právní činnost,

Ochrana přírody a krajiny,

Technická ochrana životního prostředí.

 

Místem výkonu služby jsou České Budějovice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Základní tarif od 27.980 Kč do 41.290 Kč dle započtené uznatelné praxe, po úspěšném ukončení tříměsíčního adaptačního procesu možnost přiznání osobního příplatku.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 • Výkon státní správy na úsecích technické ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší a nakládání s odpady (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech).
 • Rozhodování o odvoláních proti správním rozhodnutím vydaným orgány nižších stupňů, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy nižšího stupně v mimoodvolacím řízení a povolování, popř. nařízení obnovu řízení podle zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Výkon dozorové činnosti na úsecích uvedených v bodě 1. podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
 • Výkon komplexní právní činnosti, vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „Žádost“) – vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 10. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:

 

 

Státní tajemník

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)

posta@mzp.cz

nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky služebního úřadu:

9gsaax4

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000319“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje

 1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 2. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
  nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední
  nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];
 1. dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách[7].

 

 

 

 

Výhodou jsou vzdělání technického nebo přírodovědného směru, řidičské oprávnění skupiny B, znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader atd.), flexibilita, samostatnost, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, komunikační schopnosti (ústní i písemný projev).

 

 

Nabízíme:

 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • šeky FKSP
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • 1 den volna k zajištění osobních záležitostí
 • 6 dnů studijního volna k individuálním studijním účelům

 

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:

Mgr. Jakub Honetschläger, tel. 267 123 207, email: Jakub.Honetschlager@mzp.cz

 

Kontaktní osoba pro personální dotazy:

Ing. Markéta Zemanová, tel. 267 122 067, email: Marketa.Zemanova@mzp.cz

               

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 2. motivační dopis.

 

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[7] Pokud vybraný žadatel nebude mít potřebnou zdravotní způsobilost, dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona bude považována od počátku za neplatnou (§ 28 odst. 5 zákona).

 

https://www.mzp.cz/cz/SM_000319_2021_rijen