Skip to main content

Ministerský rada v odboru odpadů (oddělení koncepcí a technologií)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Ministerstvo životního prostředí

Popis zaměstnavatele:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP vytváří státní politiku životního prostředí v ČR. Kromě zajišťování činností v oblasti životního prostředí na národní úrovni – tvorba legislativy, vydávání správních rozhodnutí aj., zabezpečuje rovněž činnosti vyplývající z členství ČR v Evropské unii – je řídicím orgánem pro fondy EU a další dotační programy směřující do ochrany životního prostředí, reprezentuje ČR v institucích EU či zajišťuje soulad legislativy ČR s evropským právem v oblasti životního prostředí. MŽP řídí 13 resortních organizací, které jsou činné ve specifických oblastech resortu životního prostředí. Od roku 2015 je MŽP služebním úřadem v souladu se zákonem o státní službě.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Praha

Odměna: 13. platová třída

Termín uzávěrky: 10. 11. 2021

Zveřejněno: 29. 10. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Zemanová

Kontaktní telefon: +420 267 122 337

Kontaktní email: zamestnani@mzp.cz

Další kontakt:

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení služebního místa

000501 Ministerský rada v odboru odpadů (oddělení koncepcí a technologií),

v oboru služby

Technická ochrana životního prostředí.

 

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Základní tarif od 27.980 Kč do 41.290 Kč dle započtené uznatelné praxe, po úspěšném ukončení tříměsíčního adaptačního procesu možnost přiznání osobního příplatku.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování odpadového hospodářství.
 • Vytváření celostátní koncepce odpadového hospodářství ČR.
 • Příprava právních předpisů a zpracování celostátních metodických dokumentů v oblasti odpadového hospodářství a sledování přípravy evropských právních předpisů.
 • Zpracování analýz v oblasti odpadového a oběhového hospodářství.
 • Vyhodnocování a aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR a Programu předcházení vzniku odpadů ČR.
 • Zajišťování spolupráce s ministerstvy, krajskými úřady, Českou inspekcí životního prostředí, CENIA, obcemi a dalšími subjekty na úseku odpadového hospodářství.
 • Řešení agendy evidence odpadů, nakládání s odpady, zpracování dat o odpadech, informačních systémů odpadového hospodářství, biologických odpadů, nebezpečných odpadů, specifických druhů odpadů (stavební odpady, odpady azbestu, odpady persistentních organických polutantů, odpady rtuti), vedlejších produktů, odpadních olejů, mechanicko-biologických úprav, chemické recyklace a dalších.
 • Řešení a vedení projektů k odpadovému hospodářství.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební (dále jen „Žádost“) – vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 – podané ve lhůtě do 10. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:

Státní tajemník

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)

posta@mzp.cz

nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky služebního úřadu:

9gsaax4

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000501“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

V dalším textu se použitím tvarů v mužském rodě rozumí muži i ženy.

 

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje

 1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 2. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
  nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu
  se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];
 1. dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem
  nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

  Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách[7].

 

 1. Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 22/2021 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým je odborné zaměření vzdělání v některém z oborů skupiny 14 – Chemické obory, 16 – Ekologie a ochrana životního prostředí, 28 – Technická chemie a chemie silikátů, 29 – Potravinářství a potravinářská chemie nebo 39 – Speciální a interdisciplinární obory[8].
 • Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu s uvedením studijního oboru).

 

 

 

 

Výhodou jsou vzdělání technického nebo přírodovědného směru; vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení, schopnost vytvářet podklady a analýzy pro přípravu právních předpisů, metodických pokynů a dalších materiálů; znalost anglického a francouzského jazyka; znalost legislativních předpisů a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky v oblasti odpadového a oběhového hospodářství; praxe v oblasti odpadového hospodářství, znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Power Point), Acrobat Reader, Internet; řidičské oprávnění skupiny B.

 

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., tel. 724 150 395, email: Jan.Marsak@mzp.cz

 

Kontaktní osoba pro personální dotazy:

Ing. Markéta Zemanová, tel. 267 122 067, email: Marketa.Zemanova@mzp.cz

 

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 2. motivační dopis.

 

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[7] Pokud vybraný žadatel nebude mít potřebnou zdravotní způsobilost, dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona bude považována od počátku za neplatnou (§ 28 odst. 5 zákona).

[8]  Kódy studijních programů vysokých škol, MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/kody-studijnich-programu-a-oboru

 

https://www.mzp.cz/cz/SM_000501_rijen_2021