Skip to main content

Metodik/metodička veřejného opatrovnictví oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 25 280 - 37 170 KČ, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 11. 9. 2023

Zveřejněno: 21. 6. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Bisomová, tel.: 541 651 158, email: bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová, tel.: 541 651 246

Charakteristika vykonávané práce: metodik/metodička veřejného opatrovnictví  v rámci přenesené působnosti zajišťuje právní garanci výkonu agendy formou metodické, konzultační a kontrolní činnosti na obecních úřadech v rámci Jihomoravského kraje, poskytuje občanům základní poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů osob omezených ve svéprávnosti, veřejným opatrovníkům pak odborné  právní poradenství při řešení složitých případů, spolupracuje s dalšími orgány, organizacemi a odborníky v dané oblasti, podílí se na sběru dat o výkonu agendy, vyřizuje podání, stížnosti, podílí se na právní agendě odboru atd.

Kontaktní pracovník:  PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158, e-mail: bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele, tel: 541 651 246, email:kovarova.radka@kr-jihomoravsky.cz

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe právo nebo humanitní zaměření se sociální problematikou
 • orientace v příslušné legislativě: občanské právo, problematika veřejného opatrovnictví, sociálních služeb a sociálního zabezpečení, sociálních dávek, správního řádu, postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích, zákona o obcích
 • zvláštní odborná způsobilost při výkonu veřejného opatrovnictví (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • další požadavky:
 • výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, systematičnost
 • uživatelská znalost MS Office
 • řidičské oprávnění skupiny B vítáno

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč/měsíc,
 • Edenred Benefit Card ve výši 6 000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání
 • pracovní prostředí s moderním vybavením.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11. září 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!