Skip to main content

Manažer prevence kriminality a koordinátor politiky v oblasti závislostí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 11. platová třída

Termín uzávěrky: 10. 1. 2023

Zveřejněno: 17. 10. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Koordinátor politiky v oblasti závislostí:
• napomáhá při uskutečňování veškerých činností kraje v oblasti politiky závislostního chování, spolupracuje s obcemi na tvorbě místních plánů protidrogové politiky metodicky
• koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z krajské Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pk
• spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí
• řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky státu na úrovni kraje a poskytuje součinnost státním orgánům v oblasti protidrogové politiky
• průběžně mapuje, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji v oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek na území kraje

Manažer prevence kriminality
• koordinuje činnosti na poli prevence kriminality na území Pardubického kraje
• slaďuje aktivity jednotlivých resortů v oblasti prevence kriminality v regionu, spolupracuje s protidrogovým koordinátorem, s krajským školním koordinátorem prevence, s Policií ČR, s obecními policiemi, s Ministerstvem vnitra ČR, Odborem prevence kriminality, s nestátními neziskovými subjekty působící v oblasti prevence kriminality v regionu
• zpracovává Koncepci prevence kriminality kraje, včetně akčního plánu obsahujícího krátkodobé úkoly, způsob jejich plnění, stanovení odpovědnosti a finančního zabezpečení a vyhodnocuje naplňování cílů Koncepce prevence kriminality Pk za příslušný rok
• průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci v kraji

Bližší informace na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista