Skip to main content

lektor anglického jazyka – akademický pracovník

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Univerzita obrany

Popis zaměstnavatele:

V souladu se zákonem o vysokých školách je Univerzita obrany se sídlem v Brně státní vysokou školou. Vznikla k 1. září 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Jazykové vzdělávání rezortních kurzů zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání UO na pracovištích v Olomouci a Prostějově, Brně, Vyškově, Choceradech, Hradci Králové a Praze.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Prostějov

Odměna: od 32 820,- do 42 780,-

Termín uzávěrky: 23. 6. 2023

Zveřejněno: 12. 6. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Martin Holec

Kontaktní telefon: 973 403 402

Kontaktní email: martin.holec@unob.cz

Další kontakt: 774 020 735

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 Akademický pracovník 1. oddělení anglického jazyka

Odboru rezortní výuky Centra jazykového vzdělávání

(99/375499/00/13/5/3333)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance, na dobu určitou nejdéle do 30. září 2026 (jako zástup za událost) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).

Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333.

Místo – akademický pracovník.

Platová třída – předpokládaná 12 – 15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul“):

 • platová třída – Mgr., Ing.;
 • platová třída – Ph.D., CSc., Dr.;
 • platová třída – docent;
 • platová třída – profesor.

Místo výkonu práce – Prostějov.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého titulu:

 • PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol – při dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v magisterském studijním programu;
 • PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání celoživotních programů – v případě dosažení titulu odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu;
 • PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací – v případě dosažení titulu docent;
 • PT – tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

Další požadovaná činnost:

 • výuka anglického jazyka především v rámci rezortních jazykových kurzů podle požadavků Ministerstva obrany ČR a potřeb pracoviště;
 • poskytován jazykových konzultací na pracovišti.
 • zabezpečení testování jazykových kompetencí na pracovišti.

Minimální požadavky na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu filologického nebo pedagogického směru z anglického jazyka, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském studijním programu a nejméně roční praxi ve výuce anglického jazyka, případně rodilý mluvčí s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu a nejméně roční praxí ve výuce tohoto jazyka;
 • u rodilého mluvčího nostrifikace – uznání zahraničního vzdělání v magisterském studijním programu na základě § 89 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách;
 • absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 3333 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka – nepožaduje se u rodilého mluvčího;

Další požadavky na uchazeče:

 • organizační a pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou práci;
 • vědecká a publikační činnost v oblasti aplikované lingvistiky, nebo její záměr;
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
 • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

Předpokládaný termín obsazení místa – 25. 8. 2023.

Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 18. 6. 2023 na adresu:

o.z. Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti, poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303 ZP.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Součástí pohovoru bude jazyková zkouška z anglického jazyka podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích a držitelů platného osvědčení o získání SLP 3333). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV https://cjv.unob.cz/centrum/testovani-jazyku/.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízeníOlomouc, Pasteurova 66/13 (areál chirurgie VN Olomouc), 2. NP vlevo, dne 28. 6. 2023 od 09:00 hod.

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka nebo dvou jazyků podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333. (neplatí pro rodilé mluvčí a držitele platného osvědčení o získání SLP 3333).

Místo a čas konání jazykové zkoušky z anglického jazyka: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, Oddělení testování, 10. 7. 2023 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO