Skip to main content

Investiční referent/ka oddělení realizace investic odboru investic

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 25.280,- KČ DO 37.170,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 2. 4. 2024

Zveřejněno: 19. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Věrný

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst

investičních referentů/referentek

oddělení realizace investic odboru investic 

 

MOŽNOST NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

 

Místo výkonu práce:      BRNO, Žerotínovo náměstí 449/3

 

Platové podmínky:         se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11

 

Termín nástupu:              dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • odbor investic zajišťuje realizaci investičních projektů Jihomoravského kraje (JMK), stojí tak např. za výstavbou Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, Areálu sportovních nadějí, či rekonstrukcí koncertního sálu Konzervatoře Brno

V současné době buduje výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby po celém Jihomoravském kraji a připravuje výstavbu Sanatoria Pálava nebo Centrum přirozeného porodu ve Vyškově.

 • konkrétní náplní činnosti referenta/referentky investic je:
  • příprava reprodukce majetku veřejných investic a oprav JMK včetně majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Působnost na území Jihomoravského kraje
  • příprava a realizace projektů fotovoltaických elektráren na majetku Jihomoravského kraje
  • zpracovávání záměrů reprodukce majetku, zajištění zpracování projektové dokumentace, technické a smluvní dokumentace investičních akcí, včetně jejich finančního zajištění a vypořádání majetkoprávních vztahů
  • provádění průběžné kontroly věcného plnění a čerpání finančních prostředků JMK
  • příprava materiálů pro rozhodování orgánů JMK v oblasti reprodukce majetku
  • spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje (školy, nemocnice, muzea, domovy pro seniory aj.) při přípravě a realizaci jejich projektů. Tímto způsobem odbor investic přispěl např. k výstavbě oceňovaného Archeoparku Pavlov nebo výstavbě nového objektu Zdravotnické záchranné služby v Brně – Ponavě

Kontaktní pracovník:     Ing. Luboš Věrný, vedoucí oddělení realizace investic odboru investic, email: verny.lubos@jmk.cz, telefon: 541 658 888, 724 028 900

                                               Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele,

tel: 541 651 246, e-mail: kovarova.radka@kr-jihomoravsky.cz

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor nejlépe stavebního zaměření
 • vítána praxe v oblasti přípravy a realizace investic a zadávání veřejných zakázek
 • vítána praxe z prostředí stavebního procesu (projekce, inženýring, realizace, atp.)
 • vítána praxe ve státní správě nebo samosprávě
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • znalost práce s MS Office
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži.

 

Nabízíme:

 • náborový příspěvek ve výši 81 000 Kč,
 • zajímavou práci při zajišťování investiční činnosti,
 • spolupráce na projektech spolufinancovaných z EU,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky zajišťování investic i fungování krajského úřadu,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny placené „sick days“,
 • pružnou pracovní dobu,
 • široké možnosti dalšího vzdělávání, účast na odborných seminářích,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/ měsíc,
 • příspěvek na „Edenred Benefits card“ ve výši 6.000 Kč / rok
 • firemní mateřskou školku,
 • stabilní pracovní prostředí,
 • vstřícný pracovní kolektiv,
 • zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou.

Náborový příspěvek bude vyplácen při splnění podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku na podporu stabilizace a kvality v oblasti zaměstnávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválených usnesením Rady Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2022. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je setrvání v pracovním poměru 3 roky. Bližší informace k náborovému příspěvku budou poskytnuty u výběrového řízení nebo na tel. č. 541 651 246.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 02.04.2024. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Pokud Vás obsazované místo zaujalo, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!