Skip to main content

GDPR zaměstnavatelé

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci a její Dobrovolnické centrum chce umožnit zaměstnavatelům a organizacím poptávajícím dobrovolnické služby  uvést nabídku práce či poptávku po dobrovolnických službách na svém webu v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

 

 • Právní základ: Univerzita Palackého v Olomouci, resp. její Kariérní centrum, jakožto tzv. správce osobních údajů disponuje právním základem pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, kteří reagují na nabídky práce na jejich webu. Tímto právním základem může být souhlas uchazečů, který je získáván při registraci uchazeče, nebo legitimní zájmy Kariérního centra či Dobrovolnického centra nebo zaměstnavatele, resp. organizace poptávající dobrovolnické služby.

 

 • Transparentnost: Kariérní centrum a Dobrovolnické centrum spolupracuje se zaměstnavateli respektujícími práva uchazečů a nutnost zabezpečit osobní údaje uchazečů.

 

 • Bezpečnostní opatření: Kariérní centrum a Dobrovolnické centrum by mělo přijmout vhodná bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů uchazečů. To zahrnuje technická a organizační opatření k minimalizaci rizika neoprávněného přístupu, ztráty, poškození nebo zneužití osobních údajů.

 

Zaměstnavatel (resp. osoba poptávající dobrovolnické služby), je-li fyzickou osobou, tímto Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně Kariérnímu a Dobrovolnickému centru Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc, 771 47 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaj o kontaktní osobě
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • zápis do evidence zaměstnavatelů či organizací poptávajících dobrovolnické služby ve spolupráci s Kariérním či s Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého v Olomouci,
 • umístění nabídky zaměstnavatele či organizace poptávající dobrovolnické služby na internetové stránky Kariérního či Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci
 • vedení adresáře takových organizací, kontaktování,
 • zprostředkování kontaktů se zájemci o zaměstnání či těmi, kteří nabízejí své dobrovolnické služby
 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Na dobu neurčitou.

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje zásadně nejsou ze strany Univerzity Palackého v Olomouci poskytovány třetím osobám.

 1. Zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • pozici pověřence pro ochranu osobních údajů na UP vykonává kancléř UP, přičemž jej můžete kontaktovat na adrese sídla UP (Křížkovského 511/8, Olomouc), popř. e-mailu dpo@upol.cz;
 • máte dle čl. 15 GDPR právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím;
 • máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • máte dle čl. 17 GDPR právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a to za podmínek stanovených čl. 17 GDPR;
 • máte za podmínek stanovených čl. 18 GDPR právo žádat, aby UP omezila zpracování Vašich osobních údajů;
 • máte v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Máte dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to např. prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu dobrovolnictvi@upol.cz nebo kariernicentrum@upol.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů, o svých právech a kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů UP naleznete na webových stránkách UP.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.