Skip to main content

GDPR studenti

Uděluji tímto Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně Kariérnímu a Dobrovolnickému centru Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc, 771 47 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,

Údaje o působení na UP

 • údaj o příslušnosti studenta Univerzity Palackého v Olomouci či jejího absolventa k fakultě,
 • údaj o příslušnosti zaměstnance ke konkrétní součásti Univerzity Palackého v Olomouci

Údaje týkající se podoby a aktivit

 • fotografie,
 • informační a propagační videa.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zápis do evidence zájemců o spolupráci s Kariérním či s Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého v Olomouci (v případě identifikačních a kontaktních údajů), informce o aktivitách Kariérního a Dobrovolnického centra či propagace Kariérního či Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci (např. fotografie či videa z proběhlých seminářů, workshopů, jiných akcí), k tvorbě statistických údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Na dobu neurčitou.

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje zásadně nejsou ze strany Univerzity Palackého v Olomouci poskytovány třetím osobám; je-li dán výslovný pokyn či souhlas, Univerzita Palackého v Olomouci poskytne osobní údaje organizaci spolupracující s Kariérním nebo Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého v Olomouci (zaměstnavatel, organizace poptávající dobrovolníky).

 1. Zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • pozici pověřence pro ochranu osobních údajů na UP vykonává kancléř UP, přičemž jej můžete kontaktovat na adrese sídla UP (Křížkovského 511/8, Olomouc), popř. e-mailu dpo@upol.cz;
 • máte dle čl. 15 GDPR právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím;
 • máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • máte dle čl. 17 GDPR právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a to za podmínek stanovených čl. 17 GDPR;
 • máte za podmínek stanovených čl. 18 GDPR právo žádat, aby UP omezila zpracování Vašich osobních údajů;
 • máte v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Máte dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to např. prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu dobrovolnictvi@upol.cz nebo kariernicentrum@upol.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů, o svých právech a kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů UP naleznete na webových stránkách UP.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.