Skip to main content

Referent/Referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Město Litomyšl

Popis zaměstnavatele:

Městský úřad Litomyšl je základním výkonným orgánem města Litomyšle dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do struktury městského úřadu. Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu byly zřízeny odbory a oddělení. Městský úřad Litomyšl je moderní, pružná, výkonná a efektivní organizace města.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Litomyšl

Odměna: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Termín uzávěrky: 31. 1. 2022

Zveřejněno: 18. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Miroslava Kubešová

Kontaktní telefon: 775653305

Kontaktní email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Další kontakt: Milada Nádvorníková

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2022 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené):  

REFERENT/REFERENTKA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • realizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
 • výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další)
 • poskytování poradenské a informační činnosti klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
 • podávání návrhů na napomenutí, soudní dohled nad nezletilými, na ústavní nebo ochrannou výchovu, na předběžné opatření je-li ohrožen život nebo zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
 • sledování dětí umístněných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo ústavní zařízení, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístněné v ústavní výchově

Požadujeme:

 • Odborná způsobilost dle § 110, odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 1. a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

 nebo

 1. b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
 • samostatnost, psychická zdatnost, zodpovědnost
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • pružnou pracovní dobu
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email

a dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, vč. aktuální fotografie
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: 31. 1. 2022

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl,

                                                       obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

 

Bližší informace o pracovní pozici:

PhDr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství a sociální péče, tel. 461 653 350, 775 653 322, e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz