Skip to main content

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK Právník/právnička (metodik/čka) veřejného opatrovnictví oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280 Kč do 37.170 Kč

Termín uzávěrky: 23. 2. 2023

Zveřejněno: 3. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Bisomová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: právník/právnička veřejného opatrovnictví v rámci přenesené působnosti zajišťuje právní garanci výkonu agendy formou metodické, konzultační a kontrolní činnosti na obecních úřadech v rámci Jihomoravského kraje, poskytuje občanům základní poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů osob omezených ve svéprávnosti, veřejným opatrovníkům pak odborné právní poradenství při řešení složitých případů, spolupracuje s dalšími orgány, organizacemi a odborníky v dané oblasti, podílí se na sběru dat o výkonu agendy, vyřizuje podání, stížnosti, podílí se na právní agendě odboru atd.

Kontaktní pracovník:
PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158, e-mail: bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele, tel: 541 651 246, e-mail: kovarova.radka@kr-jihomoravsky.cz

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu studijním programu
• studijní obor: právo a právní věda
• orientace v příslušné legislativě: občanské právo, problematika veřejného opatrovnictví, sociálních služeb a sociálního zabezpečení, sociálních dávek, správního řádu, postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích, zákona o obcích
• zvláštní odborná způsobilost při výkonu veřejného opatrovnictví (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• další požadavky:
o výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti
o schopnost samostatné i týmové práce
o schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, systematičnost
o uživatelská znalost MS Office
o řidičské oprávnění skupiny B vítáno

Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 81 000 Kč,
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč/měsíc,
• Edenred Benefit Card ve výši 6 000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání
• pracovní prostředí s moderním vybavením.

Náborový příspěvek bude vyplácen při splnění podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku na podporu stabilizace a kvality v oblasti zaměstnávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválených usnesením Rady Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2022. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je setrvání v pracovním poměru 3 roky. Bližší informace k náborovému příspěvku budou poskytnuty u výběrového řízení nebo na tel. č. 541 651 246.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 23. února 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pokud Vás obsazované pracovní místo zaujalo, bližší informace k výběrovému řízení naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!