Skip to main content

Referent/ka v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (oddělení soustavy Natura 2000)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Ministerstvo životního prostředí

Popis zaměstnavatele:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP vytváří státní politiku životního prostředí v ČR. Kromě zajišťování činností v oblasti životního prostředí na národní úrovni – tvorba legislativy, vydávání správních rozhodnutí aj., zabezpečuje rovněž činnosti vyplývající z členství ČR v Evropské unii – je řídicím orgánem pro fondy EU a další dotační programy směřující do ochrany životního prostředí, reprezentuje ČR v institucích EU či zajišťuje soulad legislativy ČR s evropským právem v oblasti životního prostředí. MŽP řídí 13 resortních organizací, které jsou činné ve specifických oblastech resortu životního prostředí. Od roku 2015 je MŽP služebním úřadem v souladu se zákonem o státní službě.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Praha

Odměna: 13. platová třída

Termín uzávěrky: 12. 11. 2021

Zveřejněno: 29. 10. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Zemanová

Kontaktní telefon: +420 267 122 337

Kontaktní email: zamestnani@mzp.cz

Další kontakt: Mgr. Lenka Minksová

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

000745 referent/ka v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

(oddělení soustavy Natura 2000)

 

Místem výkonu práce je Praha.

Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou do 31. srpna 2026.

Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosinec 2021.

Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].

 

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Podílení se na realizaci projektu „Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR“ (Jedna Příroda) z pozice specialisty na financování péče o soustavu Natura 2000 a posilování kapacit ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu.
 • Hodnocení naplňování Prioritního Akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR, sledování finančních nástrojů využitelných pro implementaci soustavy Natura 2000, analýza a vyhodnocení jejich využití a prognózy za účelem jejich lepší dostupnosti a využití, poradenství a komunikace s potenciálními žadateli.
 • Aktivní účast na jednáních a pracovních skupinách k finančním nástrojům a jejich provádění ve vztahu ke strategiím v oblasti životního prostředí, koordinace a projednávání doporučení k zohlednění potřeb soustavy Natura 2000 v nich.
 • Mobilizace dostupných zdrojů financování, monitoring, vyhledávání a hledání příležitostí pro realizaci komplementárních projektů projektu Jedna Příroda.

 

POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

 

VÝHODOU jsou magisterské vzdělání se zaměřením na ekologii, ochranu přírody, orientace v systému a legislativním prostředí ochrany přírody v České republice, přehled o finančních nástrojích v oblasti ochrany přírody a krajiny v České republice, zkušenost s finančními nástroji z pohledu žadatele.

 

NABÍZÍME:

 • pružná pracovní doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení
 • šeky FKSP
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem a kopií vysokoškolského diplomu prokazujícího dosažené vzdělání doručte ve lhůtě do 12. listopadu 2021 v elektronické podobě na adresu

zamestnani@mzp.cz

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

 Ministerstvo životního prostředí

Odbor personální a státní služby

Vršovická 1442/65

100 10  Praha 10

nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese

 

nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky 9gsaax4.

 

Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000745“.

 

Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.

S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

 

Bližší informace k vykonávaným činnostem Vám poskytne:

 

Mgr. Petr Havel

Vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000

tel.: +420 267 122 925, +420 606 631 191

e-mail: petr.havel@mzp.cz

 

Bližší informace k personálním záležitostem Vám poskytne:

 

Ing. Stanislava Novotná

Vedoucí oddělení personálního

tel.: +420 267 122 562

e-mail: stanislava.novotna@mzp.cz

[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

 

https://www.mzp.cz/cz/PM_000745_2021_rijen