Skip to main content

REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: město Žatec

Popis zaměstnavatele:

Město Žatec vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Stavebnictví a reality

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Žatec, Ústecký kraj

Odměna: Platové rozpětí 10. pl. třídy v závislosti na praxi 23.390 Kč až 34.370 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Termín uzávěrky: 31. 12. 2023

Zveřejněno: 30. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Černá, DiS.

Kontaktní telefon: 415736106

Kontaktní email: cernak@mesto-zatec.cz

Další kontakt:

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v pl. znění): platová třída č. 10
• platové rozpětí 10. pl. třídy v závislosti na praxi 23.390 Kč až 34.370 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
• stravenkové karty
• osobní příplatek až do výše 50 % platu + stabilizační odměna
• vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace, možnost kariérního růstu
• pravidelný růst platu, možnost mimořádných odměn
• služební mobilní telefon
• příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání
• příspěvek na vitaminové doplňky či očkování
• příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
• možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
• společenské a kulturní aktivity
• stabilní a profesionální zázemí, přátelský kolektiv

Popis činnosti pracovníka:
• výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících
• výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona

Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví s požadovanou délkou praxe (v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient), výhodou práce v programu VITA
• znalost zejména těchto zákonů:
o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
o zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;
o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
o zákon č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích
• komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost
• výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
• řidičský průkaz skupiny B
• předpokládaný nástup: dle dohody, možný ihned

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, morální a trestná bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození, státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• telefonické spojení, e-mailovou adresu
• č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu
• datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• strukturovaný životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ včetně dodatku k diplomu
• výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce
• případně další doklady osvědčující odbornou způsobilost uchazeče

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
obálka musí být označena textem VŘ REFERENT SÚ

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Černá, DiS.
Útvar tajemníka úřadu | Personalistka, asistentka tajemnice
Městský úřad, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
cernak@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz, +420 415 736 106