Skip to main content

Právník/právnička

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Statutární město Hradec Králové

Popis zaměstnavatele:

Magistrát města Hradec Králové

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Statutární město Hradec Králové

Odměna: 11. platová třída dle NV č.341/2017 Sb., v platném znění

Termín uzávěrky: 31. 5. 2023

Zveřejněno: 12. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Linda Gremlicová

Kontaktní telefon: 495707285

Kontaktní email: linda.gremlicova@mmhk.cz

Další kontakt: Mgr. Markéta Tučková

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci
 • stabilní zázemí velké organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • pružnou pracovní dobu
 • pět dnů placeného zdravotního volna
 • pět týdnů dovolené
 • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenkových karet, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • příjemné pracovní prostředí
 • rádi do týmu přijmeme kolegyně/kolegy bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, zdravotní stav, národnost, sexuální orientaci a víru

Charakteristika pozice:

 • právní činnost v rámci náplně činností právního oddělení kanceláře tajemníka magistrátu města, zejména právní pomoc odborům magistrátu města při výkonu samostatné i přenesené působnosti
 • zastupování města v řízení před soudy, včetně zpracování žalob a ostatních souvisejících úkonů
 • zpracovávání právních a vnitřních předpisů města
 • příprava podkladů pro jednání volených orgánů města
 • zpracování a posuzování smluv
 • platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn
 • budeme se snažit vyjít vstříc i vašim případný specifickým potřebám například v souvislosti s postižením

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání získané v rámci magisterského studijního programu v oboru právo studiem na právnické fakultě vysoké školy v České republice, v případě ukončení vzdělání před rokem 1993 vysokoškolské vzdělání získané studiem na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČSFR, popř. ČSSR, popř. vzdělání v oboru práva získané na právnické fakultě vysoké školy v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů
 • pozice je vhodná pro absolventy
 • znalost práce PC (MS Office, internet)
 • komunikační schopnosti a aktivní přístup k dalšímu vzdělávání
 • odpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • řidičský průkaz skupiny B
 • uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1

Informace:  Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu města, tel. č.: 495 707 421

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

Přihlášky podávejte v písemné podobě, na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Hradec Králové: bebb2in. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny epodatelna@mmhk.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 Přihlášky lze podávat do 31. 05. 2023

 

Mgr. Markéta Bartušová

tajemnice magistrátu města