Skip to main content

právník/právnička odboru informatiky

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280Kč do 37.170Kč + možnost osobního ohodnocení a odměn

Termín uzávěrky: 10. 11. 2023

Zveřejněno: 15. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Vacula

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Skokanová Abrhámová Petra

referenta/referentky právní agendy (PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA)
odboru informatiky

 

MOŽNOST NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

 

Místo výkonu práce:         Žerotínovo náměstí 3, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11.

Termín nástupu:                co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: zabezpečuje právní agendu pro potřebu odboru informatiky, včetně případného zastupování v soudních sporech; připravuje a předkládá materiály odboru informatiky k jednání orgánům kraje; odpovídá za právní správnost smluvních ujednání; připravuje podmínky zadání veřejných zakázek; zajišťuje řádný průběh výběrových a zadávacích řízení; zajišťuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách odboru informatiky v Informačním systému veřejných zakázek; zabezpečuje shodu programů a způsobu jejich realizace s politikou EU; připomínkuje návrhy nových právních předpisů, nových normativních aktů či aktualizuje stávající spadající do působnosti odboru informatiky; vyřizuje žádosti a informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zpracovává právní rozbory v oblasti své působnosti; aj.

Kontaktní pracovník:   Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky

                                                 tel. 541 658 841,  e-mail: vacula.miroslav@kr-jihomoravsky.cz

 

Petra Skokanová Abrhámová, oddělení personální odboru kancelář ředitele,

tel. 541 651 224, e-mail: skokanova.petra@kr-jihomoravsky.cz

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • studijní program: právo a právní věda
 • orientace v příslušné legislativě: postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích, zákona o obcích; zákona o zadávání veřejných zakázek; zákona o svobodném přístupu k informacím; občanské právo, správní řád, zákon o kybernetické bezpečnosti;
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
  • komunikační, formulační a organizační schopnosti
  • analytické myšlení, schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
  • schopnost samostatné i týmové práce
  • iniciativa, zodpovědnost, pečlivost, přesnost, vysoké pracovní nasazení
  • ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
  • schopnost argumentovat
  • výborný písemný a slovní projev.

Nabízíme:

 • náborový příspěvek ve výši 81.000 Kč
 • možnost získat mezioborové zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek a IT
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • široké možnosti dalšího vzdělávání
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • firemní mateřskou školku
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování
 • každý rok Ticket Benefit Card v hodnotě 6000 Kč
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na kulturní akce
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením
 • příjemný pracovní kolektiv

 

Náborový příspěvek bude vyplácen při splnění podmínek pro poskytnutí náborového příspěvku na podporu stabilizace a kvality v oblasti zaměstnávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválených usnesením Rady Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2022. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je setrvání v pracovním poměru 3 roky. Bližší informace k náborovému příspěvku budou poskytnuty u výběrového řízení nebo na tel. č. 541 651 224.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 10.11.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou po ukončení výběrového řízení vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.