Skip to main content

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: město Žatec

Popis zaměstnavatele:

Město Žatec vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Sociální péče

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Žatec, Ústecký kraj

Odměna: Platová třída č. 11 - platové rozpětí v závislosti na praxi 25.280 Kč (do 1 roku) až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Termín uzávěrky: 31. 12. 2023

Zveřejněno: 30. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Černá, DiS.

Kontaktní telefon: 415736106

Kontaktní email: cernak@mesto-zatec.cz

Další kontakt:

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD a RD)

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v pl. znění): platová třída č. 11
• platové rozpětí v závislosti na praxi 25.280 Kč (do 1 roku) až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
• stravenkové karty
• osobní příplatek až do výše 50 % platu + stabilizační odměna
• vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace, možnost kariérního růstu
• pravidelný růst platu, možnost mimořádných odměn
• služební mobilní telefon, služební notebook
• příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání
• příspěvek na vitaminové doplňky či očkování
• příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
• možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
• společenské a kulturní aktivity
• stabilní a profesionální zázemí
• přátelský kolektiv

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestná bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)

Náplň práce pozice:
• Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobní nebo soc. oblasti
• Realizace komplexního sociálního šetření
• Poskytování odborného sociálního poradenství
• Tvorba individuálních plánů se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby / osob jako východisko k určení dalšího postupu
• Spolupráce s institucemi, službami a NNO napříč odbornostmi
• Podíl na tvorbě odborné analýzy sociálního prostředí města, návrhy koncepčního řešení sociální situace ve městě.

Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
• řidičský průkaz skupiny B, ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient)
• znalost zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• samostatnost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti, empatický přístup a sociální cítění
• znalost a využívání klíčových teoretických přístupů a metod sociální práce
• znalost a prosazování vlastní profesní role v multioborovém prostředí v nejlepším zájmu klienta
• orientace v systému státní správy a samosprávy a v síti veřejných služeb
• znalost a využívání sítě nestátních neziskových organizací (NNO) v ORP Žatec, orientace v legislativě týkající se NNO
• výhodou ZOZ v oboru a praxe v oblasti sociální práce
• předpokládaný nástup: ihned, případně dohodou

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost
• místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu
• datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• strukturovaný životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ diplomu včetně dodatku k diplomu
• výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
obálka musí být označena textem Pracovník oddělení sociální práce,
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Černá, DiS.
Útvar tajemníka úřadu | Personalistka, asistentka tajemnice
Městský úřad, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
cernak@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz, +420 415 736 106