Skip to main content

pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 11. platová třída

Termín uzávěrky: 29. 6. 2023

Zveřejněno: 21. 2. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Charakteristika vykonávané činnosti:
• odpovědnost za zajištění přípravy a realizace pozemních nebo dopravních staveb na majetku Pardubického kraje
• zpracování investičních záměrů, pořízení projektové dokumentace, obstarání příslušných povolení, organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách
• zajištění technického dozoru investora, dohled nad realizací akcí a způsobilostí výdajů
• zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání
• zpracování podkladů pro rozhodování orgánů kraje

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického zaměření (vhodné i pro absolventy), popř. středoškolské vzdělání stavebního nebo technického zaměření za předpokladu praxe v oblasti přípravy a realizace staveb, ideálně z pozice veřejného zadavatele
• organizační schopnosti, schopnost rozhodování a vedení akcí
• tvůrčí přístup a schopnost řešení konfliktů
• zodpovědnost a bezúhonnost
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• praxe v oblasti investiční výstavby a znalosti problematiky veřejných zakázek výhodou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k pracovní pozici
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice