Skip to main content

Kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 23 390 Kč - 34 370 Kč, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 11. 9. 2023

Zveřejněno: 7. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Radka Kyzlinková, tel.: 541 653 107

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová, tel.: 541 651 246

Kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)

Charakteristika vykonávané práce:

 • samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti,
 • provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem,
 • provádí kontroly v rámci odpovídajících operačních programů ČR k čerpání finančních prostředků EU,
 • provádí kontrolu účelového využití dotací poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje,
 • vyhodnocuje účinnost vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a navrhuje zdokonalování jejich kvality,
 • zpracovává koncepci a metodiku kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
 • provádí zpracování analýzy výsledků kontrolní činnosti a navrhuje opatření k nápravě,
 • poskytuje metodickou pomoc,
 • plní další úkoly na úrovni svěřené funkce.

Kontaktní pracovník: Ing. Radka Kyzlinková, vedoucí oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního, tel. 541 653 107.

 Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • studijní obor: ekonomie, právo nebo veřejná ekonomika a správa,
 • znalosti oboru: kontrola, finanční kontrola, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, daňová oblast, veřejné zakázky, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem,
 • orientace v příslušné legislativě: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • další požadavky:
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
 • analytické myšlení, schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
 • iniciativa, odpovědnost, pečlivost, přesnost
 • schopnost argumentovat
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • výborný písemný a slovní projev
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • vítáno řidičské oprávnění skupiny B.

 Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
 • příspěvek na Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek kulturní akce,
 • firemní mateřskou školku,
 • široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 11.09.2023.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!