Skip to main content

referent/referentka silniční dopravy oddělení silniční dopravy odboru dopravy

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 19. 5. 2023

Zveřejněno: 9. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Podborský

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
referent/ka silniční dopravy
oddělení silniční dopravy odboru dopravy
Místo výkonu práce: Cejl 73, BRNO

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11
Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě v sídlech dopravců a na pozemních komunikacích, vyhodnocení dat z tachografů a z karet řidičů, zpracování protokolů z kontrol, vedení správního řízení s dopravci, zápisy do registru.
Kontaktní pracovník: Ing. Tomáš Podborský, vedoucí odd. silniční dopravy odboru dopravy telefon 541 653 370, e-mail: podborsky.tomas@jmk.cz
Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
• studijní obor: nejlépe v oblasti práva nebo dopravy
• znalost příslušné legislativy: zákon o krajích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vyhl. č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, nařízení EP a R č. 561/2006, č. 165/2014, č. 1071/2009, č. 1072/2009, č. 1073/2009, nařízení vlády č. 589/2006 Sb. a č. 168/2002 Sb., vyhl. č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, atd.
• zvláštní odborná způsobilost: v silniční dopravě (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• zkouška odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• řidičský průkaz skupiny B
• další požadavky:
o samostatná práce s výpočetní technikou a příslušenstvím (PC, skener, tiskárna, čtečka karet, ukládání dat na CD/DVD,…)
o uživatelská znalost MS Office
o samostatnost, odpovědnost, důslednost, pečlivost, dobré komunikační schopnosti
o ochota dále se vzdělávat a získané znalosti aplikovat v praxi
o schopnost zvládat stresové situace
o práce i mimo kancelář
o znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) výhodou

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• pět týdnů dovolené, sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 19.05.2023.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.