Skip to main content

referent/referentka rozpočtu II. oddělení rozpočtu a financování odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 21.26060,- Kč do 31.240,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 1. 7. 2022

Zveřejněno: 16. 6. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Jan Karas

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky rozpočtu II.                                                                        oddělení rozpočtu a financování

odboru školství

Místo výkonu práce:         Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10

Termín nástupu:                 co nejdříve – dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka rozpočtu zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi; kontroluje čerpání a užití dotací včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení; provádí rozpis rozpočtu svěřených škol a školských zařízení zřizovaných obcemi; sleduje čerpání rozpočtu a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků těchto organizací a dodržování pravidel financování; provádí rozpočtová opatření pro jednotlivé svěřené školské organizace aj.

 

Kontaktní pracovník:        Ing. Jan Karas, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru školství telefon 541 653 421, www.jmk.cz – volná místa

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • studijní obor: nejlépe ekonomický směr
 • znalosti oboru: ekonomika, financování školství, všeobecný přehled v oblasti veřejných rozpočtů – ve školství – související právní předpisy, zákon o krajích
 • zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
  • vítána praxe ve státní správě a samosprávě
  • výborná znalost MS Office, zejména Excel
  • samostatnost, odpovědnost, pečlivost
  • schopnost koncepčního a analytického myšlení
  • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
  • schopnost pracovat v týmu i samostatně
  • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
  • schopnost koncepčního a analytického myšlení.

 

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 01.07.2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu