Skip to main content

Referent společné státní správy a samosprávy

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Univerzita obrany

Popis zaměstnavatele:

Univerzita obrany je státní vysoká škola a připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 23.500 - 34.000 Kč dle započitatelné doby odborné praxe

Termín uzávěrky: 4. 3. 2022

Zveřejněno: 1. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Coufal (ivan.coufal@unob.cz)

Kontaktní telefon: 973442740

Kontaktní email: ivan.hlavacka@unob.cz

Další kontakt:

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

 

Referent společné státní správy a samosprávy

oddělení rozvoje a podpory managementu rektorátu Univerzity obrany

 

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. března 2023, s možností prodloužení.

 

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské magisterské vzdělání

Mzdové zařazení: 11. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. dubna 2022.

 

Obsah činnosti:

Příprava podkladů pro tvorbu a aktualizaci aktů řízení, strategických a dalších dokumentů univerzity v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.

Zpracování zpráv a hodnocení v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností pro vedení univerzity.

Poskytování metodické pomoci součástem v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.

Provádění kontrol a auditů v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.

Požadavky na uchazeče:

Uživatelská znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Pro).

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce adekvátně na úrovni NATO STANAG 6001 – SLP 2222 nebo ekvivalent.

Zájem o oblast terciárního vzdělávání.

Praxe v oblasti řízení kvality výhodou.

Pracovní zkušenosti v univerzitním prostředí, příp. AČR, výhodou (zejména v oblasti vzdělávací nebo tvůrčí činnosti).

Splnění podmínek pro práci s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.

Trestní bezúhonnost.

 

Nabízíme:

perspektivní a zajímavou práci,

stabilní zaměstnání,

200 hodin dovolené,

možnost čerpání až pěti dnů indispozičního volna,

výhody závodního stravování,

možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce),

možnost využívání sportovišť zaměstnavatele,

možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 4. března 2022.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 9. března 2022, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 31. března 2022) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů: ivan.coufal@unob.cz