Loading.. Nahrávám stránku...

Poradenství pro studenty a absolventy Přírodovědecké fakulty

PPC spolupracuje prioritně se studenty své fakulty a zaměstnavateli přírodovědných oborů. Z největší části se věnuje podpoře realizací odborných praxí a stáží studentů během studia, aby jim usnadnilo získání pracovních zkušeností pro budoucí zaměstnání, pomohlo v orientaci na trhu práce, získat hodnotný řádek do životopisu. PPC podporuje absolventy při hledání pracovního uplatnění. Je partnerem pro zaměstnavatele, kteří mají zájem nakontaktovat a získat studenty přírodovědných oborů. Všechny níže popsané aktivity jsou s těmito zájmy úzce propojené.

Poskytované služby:

 • Spolupráce se zaměstnavateli
 • PřF UP se dlouhodobě věnuje spolupráci se zaměstnavateli za účelem zajišťování praxí a stáží pro studenty fakulty, monitoringu nabídky a podmínek přijetí absolventů do zaměstnání. Zprostředkovává nabídky zaměstnání studentům PřF. Spolupráci se zaměstnavateli PPC využívá k podpoře umísťování absolventů na trhu práce.
  V případě více zájemců PPC organizuje exkurze do firem.
 • Okno do praxe
 • Je již tradiční akcí, na které se setkávají zaměstnavatelé přírodovědných oborů se studenty UP. Další cílovou skupinou jsou studenti středních škol, kterým setkání nabízí náhled na spojení konkrétního studijního oboru se zaměstnavatelem a profesí, která by jim mohla být blízká. Dozví se, co mohou dělat a čím se živit, když budou studovat na PřF UP. Studenti mají možnost se setkat s absolventy PřF UP, kteří jsou ve firmách zaměstnáni a podělí se s nimi o své zkušenosti se získáním zaměstnání. Setkání se koná jedenkrát ročně, vždy v únoru v prvním týdnu letního semestru.
  Akce má samostatné stránky www.oknodopraxe.upol.cz, kde je možné zaslat své náměty, seznámit se s aktuálním připravovaným ročníkem akce i historií setkání.
 • Zajišťování tuzemských praxí a stáží studentů
 • Pracoviště nabízí studentům podporu při hledání a zajištění vhodné odborné praxe/stáže. Obvyklá délka je 3 týdny, min. rozsah může být výjimečně dohodnut na 2 týdny. Výjimečně existují zaměstnavatelé s podmínkou praxe/stáže delší než 1 měsíc (např. Contipro). Stejné podmínky jsou pro zájemce o stínování ve firmách.
  V případě opakované praxe/stáže je na studentovi, zda si zvolí cestu vybudování užšího kontaktu v jedné firmě, do které se vrací, nebo využívá možnosti získání zkušeností v různých firmách a ty pak může porovnávat. PPC je na základě osobních kontaktů u zaměstnavatelů při umísťování studentů na tuzemských praxích a stážích a absolventů v zaměstnání dlouhodobě velmi úspěšné.
  Jedna praxe může být uznána vždy jen do jednoho předmětu. Požadavky na dokladování praxe student najde ve STAGu u příslušného předmětu nebo si je vyptá u garanta předmětu.
  PPC nepožaduje pro své potřeby ani smlouvu o praxi, ani žádné jiné dokumenty k doložení realizace praxe/stáže. Pokud by na sjednání smlouvy o zajištění praxe studenta trval poskytovatel praxe, pak je smlouva ke stažení na http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/. Obdrží-li PPC od studenta e-mailem předvyplněnou smlouvu, zajistí její podpis.
  V současnosti není možná finanční podpora pro realizace praxí a stáží (výjimkou jsou praxe/stáže v Teva Czech Industries).
  K žádosti o praxi/stáž je vždy třeba zaslat strukturovaný životopis, preferovaný termín praxe, příp. zájem o konkrétní firmu. Realizace je možná v průběhu celého roku, pokud to studentovi umožní jeho studijní a příp. jiné povinnosti a současně s termínem souhlasí poskytovatel praxe/stáže. Žádosti musí být na PPC zasílány min. s měsíčním předstihem; na období letních prázdnin, kdy je zájemců velké množství, už od zimy a v průběhu jara.
 • Smlouva s Teva Czech Industries s.r.o.
 • Na základě dohody s Teva Czech Industries s.r.o. zprostředkovává Přírodovědecká fakulta UP praxe a stáže pro své studenty v této firmě přes fakultní PPC.
  Přírodovědecká fakulta UP uzavírá od roku 2009 s firmou Teva Czech Industries s.r.o. vždy na daný kalendářní rok novou darovací smlouvu. Aktuálně má PřF UP na základě této smlouvy prostředky na úhradu ubytování v Opavě pro studenty své fakulty, kteří absolvují praxe a stáže právě v této firmě. Ubytování studentům zajistí a uhradí formou faktury PPC.
 • Smlouva s Fakultní nemocnicí Olomouc
 • Velké množství studentů má zájem o praxe a stáže ve Fakultní nemocnici Olomouc. Praxe/stáže se řídí pravidly nemocnice (http://www.fnol.cz/odborne-staze). Přírodovědecká fakulta UP má s nemocnicí uzavřenou smlouvu, na základě které její studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů za realizovanou praxi/stáž nemocnici nic nehradí.
 • Předměty „Bez praxe do praxe I“ a „Bez praxe do praxe II“
 • Nabídka předmětů Bez praxe do praxe I (OCH/BEPI) a Bez praxe do praxe II (OCH/BEPII) je přístupná ve STAGu a je určena studentům PřF UP. Předměty jsou na sobě nezávislé, je možné absolvovat jen jeden z nich. V rámci předmětu student obdrží studijní oporu Sbírku případových situací. Předmět je uzavřen kolokviem; za úspěšně absolvovaný test na vědomosti z výuky a realizaci praxe obdrží 5 kreditů.
  Součástí je interaktivní výuka v učebně a 14 denní praxe u zaměstnavatele. Tematicky je výuka zaměřena na oblast pracovněprávní problematiky, základů ekonomie absolventa, praktické psychologie pro uchazeče o zaměstnání, praktické přípravy na přijímací pohovor, komunikace se zaměstnavatelem, základů marketingu zaměstnance, pracovního času zaměstnance, základů obchodní činnosti pro neobchodníky, projektového řízení a práce v týmu, efektivní komunikace u zaměstnavatele.
  Praxi studentovi pomůžeme zařídit, v případě zájmu si student praxi zařizuje sám.
 • Konzultace životopisů a motivačních dopisů, příprava na přijímací pohovor
 • S PPC může student konzultovat svoji přihlášku do výběrového řízení, svůj životopis a poradit se, jak ho vytvořit. Má možnost se dovědět, jak se připravit a jak se chovat u přijímacího pohovoru. Centrum poskytuje poradenství formou elektronickou nebo osobní konzultace. Osobní konzultaci je nutné si předem objednat.
 • Monitoring uplatnění absolventů v praxi a trhu práce
 • Každý druhý rok PPC monitoruje uplatnitelnost absolventů přírodovědecké fakulty formou krátkého dotazníkového šetření. Sledování uplatnění se realizuje i průběžně při kontaktu s absolventy fakulty.
  PPC přírodovědecké fakulty se zúčastňuje Burzy práce a vzdělání v Olomouci, kde má své zastoupení vedle svých spolupracujících zaměstnavatelů.
 • Pracovněprávní poradenství
 • PPC poskytuje základní pracovněprávní poradenství pro své studenty. Nejčastějšími okruhy dotazů jsou sjednávání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, mzda/plat, otázky dovolené, skončení pracovního poměru, podmínek evidence a podpory na úřadě práce. Studenti své otázky směřují také na vyjasnění povinností zaměstnance a zaměstnavatele.
 • Podpora hendikepovaných studentů
 • Doplňkově PPC nabízí podporu hendikepovaným studentům. Může se jednat o hmotnou podporu, příp. i jiné formy zajištění hendikepovaného studenta při studiu na PřF UP.

  Kontakt:

  Mgr. Dagmar Petrželová    
  e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
  tel.: 585 634 003

  Chci se zeptat